GOYA ORANGE BLOSSOM HONEY

Orange blossom. U.S. fancy.